هیراد صنعت

موتور محرک

موتور محرک هانیول

اکچوئیتر( موتور محرک شیر) که جهت کنترل طراحی شده است که همراه با کنتور کننده ها مقدار خروجی را عرض یابی می کنند. شیر های استاندارد هانیول در سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد دارد. محرک های شیرهای هانیول در دو مدل onو off و تدریجی و با فنر برگشت و بدون فنر برگشت و با قدرت گشتاورهای متفاوت در بازار عرضه می گردد.