هیراد صنعت

کنترلر

کنترلر هانیول

کنترلرها قلب تپنده و مهم ترین جزء سیستم های نوین کنترل هستن با بروز شدن دستگاه ها و زمینه های کاریه صنعتی و ساختمانی و پیچیده شدن چرخه های کنترلی، به هسته های محاسب و تصمیم گیرنده قدرتمند تر، سریع تر و کارامدتری نیاز است. کنترلر به منظور احساس دما و سوئیچ در خروجی یا خروجی های مختلف استفاده میگردد. خروجی در انواع تدریجی و on-off همچنین به شکل آنالوگ و دیجیتال عرضه می گردد.