هیراد صنعت

پرشر سوئیچ

پرسر سوئیچ

پرشر سوئیچ با کلید اتوماتیک تنظیم فشار نوعی کلید است که پس از دستیابی به فشار مشخص در ورودی، یک مدار الکتریکیرا قطع می کند. این کلید ممکن است به گونه ای طراحی شود که در صورت دستیابی به یک فشار حداقل و همچنین یک فشار حداکثر،عمل کند.رشر سوئیچ غالبا در صنعت دارای سیال پر فشار به منظور کنترل اتوماتیک سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه عملکرد:

پرشر سوئیچ یا کلید تنظیم فشار، به منظور احساس فشار از یک کپسول،بلوز، تیوب بردن، دیافراگم یا پیستونی که در اثر دستیابی به فشار مشخص شده تغییر شکل داده یا جا به جا شود تشکیل شده است.نتیجه نیز به شکل مستقیم یا توسط اهرم تقویت کننده به کنتاکت های سوئیچ اعمال می شود. از آنجایی که دستیابی به فشار مشخص شده ممکن است به شکل تدریجی وآهسته انجام گیرد در حالی که عملکرد سوئیچ باید به شکل سریع انجام باشد، از مکانیزم سوئیچ مینیاتوری اسنپ- اکشن ممکن است استفاده می شود.

تنظیم فشار می تواند به شکل جابه جایی کنتاکت یا تنظیم فشار کششی فنر صورت گیرد. پرشر سوئیچ های صنعتی(مانند پرشر سوئیچ هانیول) غالبا دارای نشانگری با مقایس مشخص شده هستند که فشار تنظیم شده را روی آن نشان می دهند.