هیراد صنعت

موتور دمپر

موتور دمپر هانیول

موتور دمپر از تجهیزاتی است که در کنترل هوشمند سیستم تهویه مطبوع (HVAC) مانند هواسازها نقش مهمی داراست. موتور دمپرها در بخش متفاوت سیستم های تهویه مطبوع برای تامین نیازهای کنترلی سیستم به کار می رود. وظیفه نهایی موتور دمپر تغییر وضعیت دمپر جهت کنترل حجم هوای عبوری از دمپرها است. موتور دمپرها با نیوتون های متفاوت و ولتاژ متفاوت ارائه می شود. دمپرها در دو نوع on-off و تدریجی با فنر برگشت و بدون فنر برگشت ارائه می گردد.